Privacyverklaring

 Als paramedisch zorgverlener ben ik wettelijk verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier.  Als praktijk ga ik  zorgvuldig om met deze  informatie, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het dossier bevat naast uw NAW gegevens, gegevens voor de financiële administratie, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Uiteraard ga ik  zorgvuldig met uw gegevens om.  Daarom is een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement waarvan de hoofdlijn hieronder is weergegeven:

 • In principe ben ik als éénmanspraktijk de enige die uw gegevens in kan zien, uitzondering is een eventuele waarnemer of met uw toestemming bij de behandeling betrokken stagiair.  Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Uw gegevens worden 20 jaar bewaard. Dit heeft een wettelijke grondslag.
 • Het doel van de verwerking van uw gegevens is om u als patiënt/cliënt te kunnen helpen.
 • Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor overleg met een andere betrokken behandelaar,  akkoord gaat met een afsluitend verslag voor uw huisarts of schriftelijk een specifiek verzoek indient (denk aan verslag bedrijfsarts of letselschadebureau).
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien (recht op inzage).  Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de mij verzoeken deze te wijzigen (recht op rectificatie en aanvulling).
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat tegen kostprijs mogelijk.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • U kunt schriftelijk vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen (recht op vergetelheid). Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar).
 • De inhoud van uw dossier wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via backups.

Indien u van mening bent, dat ik  niet op de juiste manier met uw gegevens omga, kunt u dit aan mij kenbaar maken.Het staat u vrij om ten alle tijde uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.  Een uitgebreidere versie van het privacydocument kunt u opvragen in de praktijk.

 CONTACT

  055-5429398 / 06-12218224

  info@ademkracht.nl

  LOCATIES

 • Gezondheidscentrum De Heeze
  Graanhof 134
  7335 AV Apeldoorn
 • Dependance: Dok Zuid
  1e Wormenseweg 338
  7333 GZ Apeldoorn